وجهی را به آدرسی اشتباه ارسال کرده ام، چگونه آن را بازگردانم؟

به علت ماهیت غیر قابل برگشت پروتکل های ارز دیجیتال، تراکنش ها پس از ارسال نه لغو و نه برگردانده می شوند. در این حالت، ضروریست که با طرف دریافت کننده تماس حاصل کرده و درخواست همکاری برای بازگرداندن وجه نمایید. در صورت عدم شناسایی مالک آدرس، راهی برای اقدام به بازگرداندن وجه وجود ندارد..
به همین سبب، ضروریست که هنگام ارسال احتیاط کنید. همیشه پیشنهاد می شود که آدرس ارسالی را جهت همخوانی با آدرس گیرنده پیش از ارسال، مجددا مرور کنید.