کلید خصوصی کیف پول را کجا بیابم؟

کوین کیف بعنوان میزبان کیف پول، امکان ارائه کلید خصوصی به آدرس های کیف پول شخصی را ندارد. انجام اینکار باعث جلوگیری استفاده از فناوری ذخیره سازی غیرفعال امن جهت محافظت از وجه شما می شود. این امر نه تنها امنیت شما را تضمین می کند، بلکه به ما اجازه ی کاهش هزینه ی ارسال ارز دیجیتال به دیگر حساب کوین کیف را می هد.
شما همیشه می توانید در صفحه “دریافت” آدرس های جدید که به کیف پول کوین کیف متصل هستند را ساخته یا پیدا نمایید.