آیا کوین کیف از سپرده مشتریان برای کارهای دیگری استفاده می کند؟

سپرده های مشتریان به هیچ کجا ارسال نمی شوند. برخلاف موسسات مالی، ما وجوه مشتریان را به هیچ موسسه ای قرض نمی دهیم. 100 درصد وجوه شما بطور ایمن دخیره می شوند.