تلگرام خود را با شماره جدیدی تغییر داده ام

  1. به صفحه تنظیمات بروید
  2. شماره تلفن جدید را تایید کنید

توجه: پس از تاییدیه، شماره قدیمی شما دیگر معتبر نخواهد بود.