آیا امکان ویرایش مشخصات کاربری وجود دارد؟

بله. برای این کار باید به صفحه پشتیبانی در بات تلگرام رفته و مراحل خواسته شده را تعقیب کنید. در هر مرحله برای صرفه نظر از ادامه کار, دستور “/” را وارد کنید.