آیا برای روش های مختلف پرداخت به حساب کوین کیف محدودیت های متفاوت وجود دارد؟

بله. هر روش پرداخت به حساب کوین کیف محدودیت متفاوتی دارد. به عنوان مثال: محدودیت های مربوط به کارت اعتباری مجزا از محدودیت های حساب بانکی است. محدودیت ها برای هر روش پرداخت، به طور جداگانه محاسبه می شود. برای افزایش محدودیت یک روش پرداخت باید از آن روش برای خرید و فروش استفاده کنید.
در ضمن برای هر حساب کوین کیف یک محدودیت کلی بدون توجه به روش پرداخت استفاده شده وجود دارد.