آیا کوین کیف از طریق ایمیل اطلاعات میپرسد؟

خیر. کوین کیف هرگز اطلاعات مربوط به کارت یا مشخصات شما را از طرق ایمیل درخواست نمی کند. هر نوع تماس از طریق ایمیل برای درخواست مدارک و پول را نادیده گرفته و با بخش پستیبانی تماس بگیرید. تنها راه ارتباط ما برای درخواست مدارک از طریق بات کوین کیف می باشد.